WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. MIKOŁAJA REJA w ZABRZU

na rok szkolny 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586) – wydane na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA – OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżow ej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się absolwentów gimnazjów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, uwzględniając treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty.
3. IV Liceum Ogólnokształcące prowadzi rekrutację do trzech oddziałów klasy pierwszej, z zachowaniem następujących limitów:
 • oddział A – 26 miejsc
 • oddział B – 26 miejsc
 • oddział C – 20 miejsc (w tym 5 miejsc dla osób z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).
4. Szkoła prowadzi oddzielną rekrutację do każdego z oddziałów.
5. Uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej danego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
6. Szczegółowa oferta edukacyjna została określona w załączniku nr 1 do „Warunków rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zabrzu na rok szkolny 2018/2019”.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYT ERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW A, B , C

1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku:

 • przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • przeliczenia na punkty uzyskanych na świadectwie ocen z określonych zajęć edukacyjnych;
 • przeliczenia na punkty szczególnych osiągnięć ucznia, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Sumę punktów, o której mowa w pkt 7 ustala się w sposób określony w pkt 10 – 15.
3. Przelicza się na punkty oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy (ocena wyższa),
 • matematyka,
 • najwyższa ocena z grupy przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka).

4. Oceny z przedmiotów wskazanych w pkt 9 przelicza się na punkty według zasady:

 • dopuszczający – 2 punkty,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • celujący – 18 punktów.

5. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:
1.1 Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
1.2 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
1.3 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
1.4 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
1.5 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
1.6 Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1.2 – 1.5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt;
6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 1.2 – 1.6, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust.2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust.6 pkt 5 lit b i art. 20j ust.2 pkt 5 lit. b ustawy przyznaje się 3 punkty.
8. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów).

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w całości lub z zakresu odpowiedniej części przelicza się oceny wymienione na świadectwie na punkty według zasad określonych w par. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego (…)(Dz.U.2017.586 z dnia 20 marca 2017r).
10. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 200, w tym:

 • 100 punktów za wybrane zajęcia edukacyjne i osiągnięcia;
 • 100 punktów za egzamin gimnazjalny.

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Powyższą opinię należy dołączyć do wniosku o przyjęcie do szkoły.
13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwa gę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata w/w kryteriów należy dołączyć do wniosku o przyjęcie do szkoły.
14. O przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki postępowania rekrutacyjnego i nie spełniają kryteriów określonych w punktach 15 i 16 decydują w kolejności następujące kryteria:

 • wyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,
 • wyższa średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

15. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
17. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt.19. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
18. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt.18 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjego.